Názov:  Základná škola s materskou školou, Ul.1. mája 144, Prašice

Zriaďovateľ: Obec Prašice

Riaditeľ  ZŠ s MŠ Prašice: Mgr. Miloš Mik

Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ: Lýdia Režová

Vedúca školskej jedálne: Anna Palušová

Prevádzka v MŠ: každý pracovný deň od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Telefónne číslo:  038/ 53 914 26

 

O NÁS: Materská škola sa nachádza v Obci Prašice, Slnečná 734. Svoje brány pre deti od 2 do 6 rokov otvorila v roku 1982 a jej zriaďovateľom je Obec Prašice.

Škola je dvojposchodová budova, na každom poschodí je po jednej triede a spálni, vybavené sú tiež priľahlými miestnosťami (WC, umývarka, šatňa pre deti, šatne pre učiteľky a kancelária pre zástupkyňu ZŠ s MŠ pre MŠ,...)

Kuchyňa s priľahlými miestnosťami, kancelária vedúcej ŠJ, sklady, práčovňa, a jedáleň detí sa nachádzajú v priestoroch DD.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné požiadavky, a sú prispôsobené potrebám detí.

            Našim cieľom je vytvorenie priateľského, podnetného a ústretového prostredia, ktoré prebudí v dieťati záujem objavovať, experimentovať, získavať nové poznatky, priateľstvá   a ukázať čo všetko vie a dokáže pred vstupom do základnej školy.

Do tohto procesu začleniť rodičov ich aktívnym podieľaním sa na tvorbe vzdelávacieho procesu, účasťou na akciách, pomáhať vytvárať lepšie podmienky a prostredie školy na plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov.

            Materská škola podporuje osobnostný a harmonický rozvoj dieťaťa v prostredí, ktoré ho podnecuje k učeniu, poznávaniu a chápaniu a tým pôsobí na rozvíjanie kognitívneho, sociálno-emocionálneho a perceptuálno - motorického vývinu, ktorý je predpokladom splnenia cieľov predprimárneho vzdelávania. Materská škola pripravuje dieťa na život v spoločnosti s dodržiavaním individuálnych a vekových osobitostí.


Kontakt

ZŠ s MŠ Prašice

ZŠ s MŠ, Ul. 1.mája 144, Prašicezástupkyňa riaditeľa:Lýdia Režová: 0948 089 589
vedúca ŠJ: Anna Palušová- odhlasovanie stravy: 0908 792 015