Školský vzdelávací program

 

Základná škola s materskou školou, Ul.1.mája 144, Prašice

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ 

PROGRAM

MATERSKEJ  ŠKOLY

 

 

ZA BRÁNOU ČAROVNÉHO STROMU

 

 

                                                                                                                   Mgr. Miloš  Mik, riaditeľ školy

 

 

Základná škola s materskou školou, Ul.1. mája 144, Prašice

 

 

Strom s kmeňom tak mohutným, že ho sotva objímeš,

                                                                                                                                                         mal počiatok v malom semienku.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM

“Za bránou čarovného stromu”

 

1.    Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy

Základná škola s materskou školou, Ul. 1.mája 144 Prašice

Názov ŠkVP

Za bránou čarovného stromu

 Forma vzdelávania

Celodenná

Vyučovací jazyk

Slovenský

Dĺžka štúdia

viacročná

Druh školy

Štátna

Adresa školy

ZŠ s MŠ, Ul.1.mája 144, Prašice

 IČO

378 60 712

 DIČ

2021603969

Riaditeľ školy

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

Mgr. Miloš Mik

         Lýdia Režová

Kontakt

 

tel: 038 53 912 24, 038 53 914 26 

e-mail: zssmsprasice@gmail.com

web: www zssmsprasice.edupage.org

                                                

Zriaďovateľ

Obec Prašice

Adresa

Obecný úrad Prašice, Ul. 1.mája

Kontakt

038 53 914 21

Dátum prerokovania ŠkVP

v pedagogickej rade

24.08.2016

Dátum prerokovania ŠkVP

v rade školy

 

Vypracovala:  Lýdia Režová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ

                            

OBSAH

Úvod…………………………………………………………………………………......……4

1.      Základné identifikačné údaje o škole...................................................................................2

2.      Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania.......................................5

3.      Vlastné zameranie školy………………………………………………………………......6

4.      Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania……………………………………......7

5.      Učebné osnovy a východiská plánovania............................................................................7

6.      Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania........................................................................8

7.      Personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania…………………………………...8

8.      Materiálno-technické a priestorové podmienky……………………………………….......9

9.      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní…........10

10.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí .........................………………………........11

11.  Vnútorný systém hodnotenia zamestnancov.......................................................................12

12.  Požiadavka na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov........13

13.  Záznamy o revidovaní ŠkVP..............................................................................................16

_____________________________________________________________________

 

Príloha ŠkVP – 2.časť:

  1. Osnovy ŠkVP

 

ÚVOD

            Školský vzdelávací program Za bránou čarovného stromu vychádza zo školského zákona, štátneho vzdelávacieho programu, ktorý definuje požiadavky (ciele) spoločné pre všetky deti navštevujúce materskú školu - aby po absolvovaní kdekoľvek v Slovenskej  republike (aj po presťahovaní ) mohli nastúpiť na primárne vzdelávanie v základnej škole. Určuje základné minimum (základné učivo vrátane požadovaných spôsobilostí, ktoré deti majú zvládnuť), ktoré garantuje štát prostredníctvom materskej školy a učiteliek, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej činnosti.

Vychádzajúc z dnešnej doby, ktorú čím ďalej tým viac charakterizuje znečisťovanie životného prostredia , znehodnocovanie prírodného bohatstva a plytvanie zdrojmi Zeme, sme sa rozhodli zamerať výchovno-vzdelávací proces v našej materskej škole na prebúdzanie environmentálneho cítenia a myslenia, a výchovu k zdravému životnému štýlu. Preto sme si zvolili STROM, ako symbol prírody, rastu a života vôbec.

 

2  Vymedzenie vlastných cieľov výchovy a vzdelávania           

Cieľom predprimárneho vzdelávania  je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne na základe pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu:

Ÿ  uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie,

Ÿ  rešpektovať vekové osobitosti a individuálne zvláštnosti detí,

Ÿ  podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,

Ÿ  napĺňať potrebu dieťaťa a sociálneho vzťahu s rovesníkmi,

Ÿ  rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,

Ÿ  rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké a psychomotorické schopnosti,

Ÿ  klásť dôraz na rozvíjanie tvorivosti pred pamäťovým učením a realizáciou učenia hrou, ktorá pozitívne pôsobí na rozvíjanie emocionality dieťaťa,

Ÿ  zvyšovať ekologické vedomie a ekologickú výchovu detí primerane ich veku,

Ÿ  ochranný vzťah k prírode, rozumieť zákonitostiam prírody a vedieť ich vysvetliť,

Ÿ  dosiahnuť pozitívnu zmenu postojov k vlastnému zdraviu, k upevňovaniu duševnej hygieny, k propagovaniu a presadzovaniu správneho životného štýlu,

Ÿ  využívať spontánnu hru, zážitkové učenie a tvorivú dramatiku pri osvojovaní si vedomosti o ľudskom tele a iných aktivitách,

Ÿ  pozornosť venovať dopravnej výchove v MŠ,

Ÿ  uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa,

Ÿ  poskytnúť deťom širokú škálu podnetov a tým cieľavedome rozvíjať v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v oblastiach: kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej,

Ÿ  podchytiť u deti schopnosti na  ich rozvoj  - dať príležitosť nadaným deťom,

Ÿ  dôsledne pripraviť deti na vstup do I. ročníka ZŠ,

Ÿ  venovať sa deťom s OPŠD,

Ÿ  vytvárať priestor na realizáciu princípov spravodlivých vzdelávacích príležitostí - inklúzia,

Ÿ  posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

            Pri uplatňovaní cieľov predškolskej výchovy učiteľka zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter.

 

3 Vlastné zameranie školy

Ochrana prírody

 

Ochrana prírody patrí pri súčasnom stave znečistenia našej planéty k prioritám dnešnej doby.

Deti učíme separovať odpad a to prostredníctvom Ekovláčika – separáčika. V spolupráci s rodičmi zbierame tetrapakty a použité batérie. Spolupracujeme s miestnym včelárom, ornitológom a tiež s lesný pedagóg. S deťmi na školskom dvore prikrmujeme v zime vtáčiky. Naše turistické vychádzky zameriavame na pozorovanie prírody a prírodných javov počas celého roka. Taktiež aktívne využívame návštevy na náučnom chodníku Dochonka – Kulháň, kde nás sprevádza lesný pedagóg.  Prostredníctvom digitálnych edukačných programov a zážitkového učenia poskytujeme deťom príležitosť poznávať prírodu a vedieme ich k jej ochrane. Výhodou k realizácii tohto zamerania je okolitá príroda a tiež záujem pani učiteliek o ochranárske aktivity a veľmi dobrá spolupráca s lesným pedagógom.

 

Pohybom ku zdraviu

 

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. Našou prioritou je, aby sa dieťa dobre identifikovalo so svojím telom, malo predstavu o jeho fungovaní a skladbe, odlišovalo stav zdravia a choroby, vedelo si zabezpečiť biologické potreby, prospievalo svojmu telu aktívnym pohybom, zdravou výživou a neohrozovalo svoje zdravie a život riskantnými aktivitami. Na realizáciu tohto zamerania využívame besedy s pracovníkmi Červeného kríža, organizovaním športových aktivít v telocvični základnej školy a tiež preferovaním zdravej stravy a pitia čistej vody.

 

Poznávame tradície

 

Popri napredovaniu moderných technológií nezabúdame deťom vštepovať lásku k ľudovým tradíciám, ktoré majú v našom regióne trvalé korene. Najviac rezonujú cez Vianoce, veľkonočné sviatky a tiež pri oslavách Dňa matiek či stavaní mája. Vtedy si pripomíname zvyky našich predkov, ktoré si po celé roky uchovali svoje čaro a jedinečnosť. Pri šírení a uchovávaní týchto pekných tradícii nám pomáhajú tiež aktivity obce ktoré sú v tejto oblasti pestré a rôznorodé. Taktiež dve pani učiteľky vystupujú v dedinskom speváckom zbore Prašičan a aktívne sa zapájajú do organizovania rôznych akcií spojených s tradíciami regiónu.

Výhodou pri šírení tradícií v našej materskej škole je aj to, že naša budova susedí s domovom dôchodcov s ktorým úzko spolupracujeme a tiež množstvo krojov a iného folklórneho oblečenia pre deti ktoré sú majetkom našej materskej školy.

 

4 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

 

Dĺžka dochádzky v materskej škole je viacročná /deti s OPŠD/. Forma výchovy a vzdelávania je zakotvená v Školskom poriadku a v organizačnom usporiadaní denných činností. Dieťa sa prijíma do materskej školy na celodenný prípadne poldenný pobyt. Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, ktorý je najviac tri mesiace prípadne sa zaraďujú na diagnostický pobyt.

 

5 Učebné osnovy a východiská plánovania

 

Učebné osnovy MŠ sú vypracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a sú spracované v Školskom vzdelávacom programe pod názvom „Za bránou čarovného stromu“ vo forme mesačných celkov, ktoré obsahujú výkonové štandardy spracované podľa úrovní z jednotlivých vzdelávacích oblastí vypracované tak , aby korešpondovali s mesačnými a týždennými témami ŠkVP. Berúc do úvahy ich rozsah a náročnosť, niektoré sa v priebehu roka opakujú viackrát, niektoré sú rozpracované v daných mesiacoch alebo sa plnia priebežne počas celého roka a tiež v závislosti od ročného obdobia a možností MŠ. Jednotlivé celky však nie sú izolované, ale navzájom sa dopĺňajú, prelínajú a spolu súvisia.

Pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sme si zvolili nasledovný princíp:

Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:

        Prvá úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učivo je rozdelené do štyroch tematických celkov kooperujúc s ročnými obdobiami. Každý celok je rozdelený do podtém.

         Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Plánovanie prebieha písomnou formou minimálne na dobu jedného týždňa. Formálnu stránku plánov VVČ tvorí názov mesiaca, obsahového celku, podtémy. Dopoludňajšie cielené vzdelávacie činnosti sú dané výkonovými štandardami a ich výkonovými úrovňami tak, aby bolo dodržané minimálne odporúčané rozvrhnutie vzdelávacích oblastí poľa Štátneho vzdelávacieho programu s časovou frekvenciou na jeden mesiac. Ostatné organizačné formy sú dané konkrétnymi aktivitami.

 

5.1 Východiská plánovania

Obe učiteľky spolupracujú pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v triede. Každý deň uskutočňujeme s deťmi pred podávaním desiaty zdravotné cvičenia, v plánovaní uvádzame číslo zostavy zdravotných cvičení podľa metodických materiálov, ktoré využívame. Počas školských prázdnin, pokiaľ je materská škola v prevádzke, učiteľky plánujú na plánovací hárok, kde si vyberajú zväčša hry a obľúbené činnosti detí podľa vopred naplánovaného plánu letnej činnosti. Do plánov výchvno-vzdelávacej činnosti učiteľka zaznamenáva oblasť, hry a činnosti podľa výberu detí, výkonový štandard, vzdelávaciu aktivitu, pobyt vonku, vzdelávaciu odpoludňajšiu aktivitu, dátum realizácie a krátke hodnotenie.

 

 

6 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú zrelosť.

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku /predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodiča/

Doklad o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú deťom pri tradičnej rozlúčke s predškolákmi posledný deň školského roka.

 

7 Personálne zabezpečenie

 

            Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú kvalifikované pedagogické zamestnankyne predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti  (vyhláška MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov).

Prevádzkoví zamestnanci spĺňajú požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia.

 

8 Materiálno-technické a priestorové podmienky

Materská škola sa nachádza v Obci Prašice, Slnečná 734. Svoje brány pre deti od 2 do 6 rokov otvorila v roku 1982 a jej zriaďovateľom je Obec Prašice.

Škola je dvojposchodová budova, na každom poschodí je po jednej triede a spálni, vybavené sú tiež priľahlými miestnosťami (WC, umývarka, šatňa pre deti, šatne pre učiteľky a kancelária pre zástupkyňu ZŠ s MŠ pre MŠ,...)

Kuchyňa s priľahlými miestnosťami, kancelária vedúcej ŠJ, sklady, práčovňa, a jedáleň detí sa nachádzajú v priestoroch DD.

Všetky vnútorné a vonkajšie priestory spĺňajú hygienické a bezpečnostné požiadavky, a sú prispôsobené potrebám detí.

 

a) Interiér MŠ          

            Prostredie  materskej  školy spĺňa podmienky  na uskutočnenie výchovy a vzdelávania

detí usporiadaním tried a vytvorením priestoru na spontánnu hru detí, edukačné hry a aktivity, ranné stretnutia, spoločné rozhovory, pohybové a relaxačné cvičenia, stravovanie.

 

Triedy sú upravené tak aby:

-        umožňovali deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach - hre,

-        uľahčovali deťom voľný styk s okolím,

-        umožnili deťom voľný prístup k hračkám, pomôckam, pracovnému materiálu,

-        vytvárali hrové prostredie podľa vlastného zámeru,

-        umožnili dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv, samostatne sa rozhodovať pri výbere činností,

-        umožnili dieťaťu nechať vlastný výtvor v prostredí,

-        podieľali sa na vopred stanovených pravidlách pri ukladaní hračiek, manipulácii s predmetmi a učebnými pomôckami.

 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy sú učebné pomôcky, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika telovýchovné náradie a náčinie, detská a odborná literatúra, hudobné nástroje. Kútiky sú dostatočne vybavené hračkami, pracovným materiálom na výtvarné, pracovné a grafomotorické činnosti.

 

K štandardnému vybaveniu patrí detský nábytok, stoly, stoličky, ležadlá, koberce,               ktoré priebežne podľa finančných možností vymieňame, aby spĺňal požiadavky ustanovené školským zákonom.

 

b) Exteriér MŠ

            Jeho súčasťou je oplotený školský dvor na ktorom majú deti priestor na realizáciu pohybových aktivít a hier. Tvorí ho trávnatá plocha a chodník. Areál je vybavený pieskoviskom, preliezkami, hojdačkami, domčekovou šmýkačkou, domčekom, kolotočom,  lavičkami a prenosnými hračkami. Areál postupne vybavujeme novými pomôckami a hračkami.          

 

9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri  výchove a   vzdelávaní

           Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky 308/2009 o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ, pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom duševného zdravia, s národným programom prevencie obezity a v súlade so zachovaním ľudských práv v rezorte školstva.

Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materská škola denne zabezpečuje pre deti pitný režim, je voľne dostupný v triedach. Stravovanie detí má pevne stanovený čas. Materská škola vedie evidenciu úrazov detí.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Pri starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v súlade s platnou legislatívou v Prevádzkovom poriadku a v Školskom poriadku materskej školy, ktorý je zverejnení na verejne prístupnom mieste.

10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jeho napredovania. Rovnako dôležitá je spätná väzba, poskytnutá deťom, súvisiaca s budovaním základov sebahodnotenia a sebapoznávania.

 

Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, spôsobilostí formou pozorovacích hárkov. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského roka

 

Pre integrované deti, učiteľky využívajú osobitný systém kontroly a hodnotenia. Opierajú sa o konzultácie so špecialistom.

 

Pri kontrole a hodnotení detí, učiteľky vychádzajú z vedomosti detí. Hodnotia a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v štátnom vzdelávacom programe. Pri hodnotení detí využívajú evaluačné otázky.

 

Pedagogické diagnostikovanie ako súčasť edukačného procesu v materskej škole napomáha cieľavedomému a systematickému podporovaniu rozvoja základov kľúčových kompetencií dieťaťa predškolského veku.

Preto je dôležité, aby sme poznali všeobecné rozvojové možnosti dieťaťa a boli spôsobilí ich konfrontovať s individuálnymi osobnosťami konkrétneho dieťaťa. Pedagogické diagnostikovanie spájame s hodnotením rozvojovej úrovne dieťaťa a hodnotením výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v pedagogických situáciách edukačného procesu. Dieťa diagnostikujeme v rámci všetkých organizačných foriem dňa.

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z..

 

11 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

             Kontrolná činnosť sa zameriava na všetky cieľové oblasti činnosti školy a jej vypracovanie je súčasťou Plánu práce školy.

Vnútroškolská kontrola prevádzaná formou hospitačnej činnosti je hlavne zameraná na učenie učiteliek a učenie sa detí. Výsledky práce učiteliek sú evidentné vo výsledku úrovne vedomostí detí, zručností a návykov, ich  správaní a konaní. Zamestnanci sú hodnotení podľa plnenia cieľov a úloh plánu práce školy.

            Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia pedagogická i laická verejnosť dostala informácie o plnení cieľov , ktoré si škola určila na dané obdobie, aká je úroveň vedomosti a spôsobilosti predprimárneho vzdelávania v škole.

Kritériom kvality školy je pre nás spokojnosť a dôvera  detí a rodičov, ktorých aktívne zapájame do výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

Vnútorný systém kontroly je zameraný na:        

           

  • hodnotenie detí
  • hodnotenie zamestnancov

 

Edukačný proces – organizácia

-          priebeh a kvalita vzdelávania zameraná na plnenie úloh ŠkVP,

-          vytváranie priaznivej psychosociálnej klímy v triede,

-          plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z profilácie školy,

-          vyvážené striedanie spontánnych a riadených činností podľa školského poriadku,

-          rešpektovanie individuálnych potrieb, foriem a metód práce,

-          dodržiavanie zásad psychohygieny (relaxácia, pobyt vonku, stravovanie, pitný režim),

-          priestorové, materiálne  a bezpečnostné usporiadanie priestoru na prácu,

-          vhodnosť výberu UP, hračiek didaktickej techniky,

-          využívanie rozširujúceho programu pre talentované deti - príprava na školskú reprezentáciu...

 

Edukačný proces – učenie

-          využívanie aspektov tvorivo-humanistickej výchovy,

-          individuálne rešpektovanie potrieb detí, ich biorytmu a tempa práce,

-          uplatňovanie pedagogického štýlu podporujúceho aktívnu účasť detí na riadení výchovno-vzdelávacej činnosti a ich samostatné rozhodovanie,

-          uplatnenie inovačných postupov a progresívnych trendov,

-          uplatňovanie pedagogického taktu, pedagogické majstrovstvo,

-          rešpektovanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ochrana práv dieťaťa.

 

Proces a výsledky edukačnej činnosti

-          aktívny podiel na priebehu a riadení výchovno-vzdelávacej činnosti,

-          záujem o činnosť,

-          úroveň vedomostí, zručností, schopnosti.

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly v súlade s § 9 ods. 4 písm. c( vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

 

12 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných

zamestnancov

 

            Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký vplyv na celkovú úroveň  kvality výchovno-vzdelávacej činnosti a je súčasťou reformy vzdelávania.

Cieľom pre nasledujúce obdobie je implementácia obsahovej reformy vzdelávania do praxe materskej školy a rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických zamestnancov.

V súlade s národným projektom vzdelávania sa zúčastniť aktivít uskutočnených vzdelávajúcimi ustanovizňami:

-          udržiavať a zvyšovať kompetenciu pedagogických zamestnancov (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať),

-          motivovať zamestnancov pre neustále vzdelávanie a sebavzdelávanie,

-          zabezpečiť pravidelné a systematické ďalšie vzdelávanie podľa potrieb školy, ale aj profilácie pedagogických zamestnancov s následným aplikovaním do praxe a vzájomnou výmenou poznatkov,

-          sprostredkovať najnovšie poznatky z metodiky výchovy jednotlivých oblastí  výchovy, pedagogiky a príbuzných vied,

-          podporovať rozvíjanie zručnosti pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálmi a materiálnymi prostriedkami. výpočtovou technikou, videotechnikou, multimédiami a pod.

-          sfunkčniť prácu metodického útvaru školy.

 

            Ďalšie vzdelávanie, ktoré je právom i povinnosťou pedagogického zamestnanca zabezpečiť v spolupráci s MPC, KŠÚ... na témy a oblasti v ktorých sú pri výchovno-vzdelávacom procese rezervy a nejasnosti.

a)      Vzdelávanie manažmentu a odborných zamestnancov štátnej správy.

b)      Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl.

c)      Edukačný portál.

d)      Tvorba edukačného materiálu.

e)      Odborné stáže a odborné exkurzie.

f)       Odborné semináre a odborné konferencie.

            Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má spĺňať kritéria kvalitnej a vysoko odbornej formy získavania nových poznatkov.

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov, vypracovanom v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Školský vzdelávací program

„ZA  BRÁNOU  ČAROVNÉHO  STROMU“

nadobúda platnosť: 1.septembra 2016

 

 

 

                                             

                                                                                                Mgr. Miloš Mik, riaditeľ školy