Školský poriadok

Základná škola s materskou školou,

Ul. 1.mája 144, Prašice

 

ŠKOLSKÝ      PORIADOK

materskej školy

Vypracovala: Lýdia Režová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ                                                                                                 

Mgr. Miloš Mik, riaditeľ ZŠ s MŠ Prašice

Osah:

Preambula

1. Charakteristika školy

2. Prevádzka školy

3. Práva dieťaťa

4. Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

a/  zápis a prijatie detí do MŠ

b/  prijatie detí so špeciálno výchovno- vzdelávacími potřebami

c/ postup riaditeľa školy při prijímaní detí so ŠVVP

 d/ dochádzka detí do MŠ

 e/  úhrada poplatkov za dochádzku

  f/ podmínky neuhrádzania příspěvku na dieťa

            5. Vnútorná organizácia školy

a/  organizácia tried a vekové zloženie detí

b/   prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

 c/  preberanie detí

 d/ denný poriadok

 e/  organizácia v šatni

 f/  organizácia v umyvárni 

 g/  organizácia v jedálni

  h/ pobyt detí vonku

  i/ odpočinok

  j/ organizácia krúžkovej činnosti

  k/ organizácia ostatných aktivít

  l/ usporný režim chodu MŠ

  m/ vykonávanie pedagogickej praxe v MŠ

  n/triedny učitel

  o/ register detí

  p/  doklad o získanom vzdelaní

6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno – patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

a/výskyt vši vlasovej na zariadení

b/opatrenia

7. Opatrenia proti šíreniu legálních a nelegálních drog

8. Ochrana spoločného a osobného majetku

a/ ochrana spoločného majetku

 b/ ochrana osobného majetku

9. Základné práva a povinnosti rodičov

a/zákonný zástupca má právo

b/zákonný zástupca dieťaťa je povinný

c/napľňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov

10. Základné práva a povinnosti zamestnancov

a/povinnosti zamestnancov MŠ a ŠJ

b/povinnosti pedagogických zamestnancov

c/povinnosti zamestnancov v záujme BOZP

d/zodpovednost zamestnanca za škodu

11. Práva zriaďovateľa  12.Záverečné ustanovenia

PREAMBULA

 ZŠ s MŠ Prašice je predškolské zariadenie všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie školského zariadenia zabezpečuje vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v predškolskom zariadení efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola dôsledne dbá na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Školský  poriadok  materskej  školy  vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ, Ul.1mája 144,Prašice, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhlášky č.308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ  SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, Zákona č. 355/2007 o verejnom zdravotníctve, Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania, Pracovného  poriadku  pre  výchovných  a ostatných  pracovníkov  škôl  a školských  zariadení  s prihliadnutím  na  špecifické  podmienky   Materskej  školy v Prašiciach. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy. Uplatňovanie Školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

ČLÁNOK 1.

 Charakteristika školy

 

Materská škola má 3 triedy. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov, výnimočne od 2 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Materská škola v Prašiciach je trojtriedna MŠ a tvorí jeden právny subjekt so ZŠ. Vzdelávanie a výchovu poskytuje v troch triedach s celodenou starostlivosťou.

MŠ je umiestnená v účelovej dvojposchodovej budove s potrebným príslušenstvom k prevádzke, je majetkom Obce Prašice, který je jej zrieďovateľom. Priestory jedálne, práčovne, kuchyne a kotolne sú majetkom DD a DSS a slúžia pre obe zariadenia.

                                                                   

ČLÁNOK 2.

Prevádzka materskej školy

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v dobe od 6.30 do 16.30 hod. .

 

Riaditeľ školy : Mgr. Miloš Mik

 

Zástupkyňa riaditela pre MŠ: Lýdia Režová

Konzultačné hodiny : denne od 10. 00 do 12.30 hod. po dohode aj od 16.00 do 16.30hod.

 

Vedúca ŠJ:  Anna Palušová

Konzultačné hodiny : od 7.00 do 15.00 hod

 

- materská škola je predškolským zariadením, ktoré poskytuje deťom od 3 rokov, výnimočne od 2 rokov až po vstup do ZŠ celodennú starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa. Predškolská výchova je uskutočňovaná podľa záväzného Štátneho vzdelávacieho programu.

- predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami , ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v materskej škole.

- starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí majú rodičia.V MŠ sa týždenne vymieňa deťom uterák, raz za 14 dní sa vymieňa posteľné prádlo. Pyžama si rodičia perú doma. Osobné veci dieťaťa musia byť označené menom, inak pracovníčky školy neručia za ich výmenu.

 

- organizácia dňa je prispôsobený podmienkam školy v jednotlivých triedach tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

- čas celodennej  prevádzky  materskej školy bol prerokovaný so zákonnými zástupcami na Rodičovských združeniach, odsúhlasený s príslušnou Radou školy  a schválený zriaďovateľom – Obcou Prašice na obecnom zastupiteľstve .

- počas zimných a jarných prázdnin je MŠ v prevádzke pokiaľ počet prihlásených detí na prázdniny neklesne pod 12. 

- v čase  letných  prázdnin  je v prevádzke  materská  škola 5 týždňov, pokiaľ počet detí neklesne pod 12 detí. V mesiaci august je prevádzka prerušená na 3 týždne, z dôvodov potreby maľby školskej jedálne, rekonštrukčných prác v objekte MŠ, dôkladného čistenia priestorov , dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj prípravy ďalšieho nového školského roka.

- prerušenie  prevádzky  oznámi  riaditeľ  materskej  školy  oznamom  spravidla  dva mesiace  vopred. 

-o každom prerušení času prevádzky materskej školy musia byť informovaní zákonní zástupcovia aj zriaďovateľ Obec Prašice.

         

   ČLÁNOK 3.

 Práva dieťaťa

 

a/ Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto  nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona, sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

.            Právo na meno a štátnu príslušnosť.

             Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.

             Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

             Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

             Právo na opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.

             Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

             Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie.

             Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

             Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním.

             Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a

             bratstva.

dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

 

b/ Dieťa je povinné:

-neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

- dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

- chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,

- pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

- konať tak aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

- ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,

- rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

  -podľa § 58 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje  bezpečnosť a zdravie ostatných detí,  alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným deťom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania, umiestnením dieťaťa do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu dieťaťa..

 -výsledky pedagogicko-psychologickej a  špeciálnopedagogickej diagnostiky musí predložiť zákonný zástupca  riaditeľovi MŠ, aby sa mohli stanoviť adekvátne individuálne formy a metódy práce a  vypracovať individuálny rozvojový program vo výchovno-vzdelávacej práci s dieťaťom, s ktorým bude rodič oboznámený.

 -zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa  zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

 

ČLÁNOK 4.

 Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

a/ Zápis, prijatie a predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole

 

-na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Podmienky prijatia dieťaťa do troch rokov a dieťaťa so špeciálnými výchovno – vzdelávacími potrebami sú nasledovné: dieťa musí mať osvojené hygienické návyky, nesmie používať dudlík a musí vedieť piť z pohára.

- na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

- do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca“). Zápis do materskej školy prebieha od 2.mája do 15.mája, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

-o  prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 308/2009 Z.z.)

-do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou  povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

-miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou  povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

iadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a vyplnenú predloží zástupkyni pre MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. Žiadosť prijatá bez tohto potvrdenia nie je kompletná.

pokiaľ na Žiadosti o prijatie dieťaťa uvedie pediater, že je zdravé a môže navštevovať MŠ, nebudú triedne učiteľky akceptovať, ak rodič v dotazníkoch uvedie rôzne zdravotné potiaže svojho dieťaťa. Rodič musí priniesť dodatočné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast aj s uvedenými zdravotnými ťažkosťami.

- rajonizácia pri materských školách neplatí. Dieťa nemusí chodiť do materskej    školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

-písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľ spravidla do 30. júna. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

-písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľ do 30 dní odo dňa podania žiadosti·          Prijatiu  zdravého  alebo  postihnutého  dieťaťa  môže  predchádzať adaptačný  alebo  diagnostický pobyt  dieťaťa .

-rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. mája.

-  z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami. Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase. Adaptačný program materskej školy je vypracovaný a zverejnený na nástenke a webovej stránke materskej školy.

-o dĺžke a forme pobytu sa rozhodne  s prihliadnutím  na  individuálne  osobitosti  dieťaťa.  

-Podľa Školského zákona § 11 ods.7a) b) má MŠ právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a  zákonných zástupcoch podľa rozsahu uvedenom v zákone.

-predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

b/ Prijatie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“)

  - deti so ŠVVP sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so ŠVVP,

 - do samostatných tried pre deti so ŠVVP nie je možné zaradiť deti výlučne z dôvodu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia,

 - o zaradení dieťaťa so ŠVVP rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu,

 - počet detí v triede môže byť znížený (v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho dôsledkov, ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so ŠVVP,

 - maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve,

 - práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou osobitným predpisom1 ,

 - prijímanie detí so ŠVVP školský zákon aj vyhláška o materskej škole umožňuje, ale neukladá to riaditeľovi ako povinnosť,

- riaditeľ vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so ŠVVP musí zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne...), resp. či ich bude schopný po prijatí dieťaťa dodatočne vytvoriť.

c/ Postup riaditeľa školy pri prijímaní detí so ŠVVP do materskej školy 

- preskúma dôsledne všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodnutie pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa, ako aj o určení formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie (celodenná, poldenná), ako aj z hľadiska jej rozsahu (niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni) a podmienok (napr. s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní),

- poskytne zákonným zástupcom, spolu s rozhodnutím, v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona) a zároveň informovali zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich priebeh výchovy a vzdelávania pristúpi napr. k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie, rozsahu alebo podmienok, príp. či pristúpi, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa,

-dôsledne dodržiava ustanovenia § 28 ods. 12 a 13 školského zákona a ustanovenia § 3 ods. 1 – 4 vyhlášky o materskej škole,

 - všetká komunikácia so zákonnými zástupcami bude zaznamenaná písomne a riadne evidovanú – v záujme ochrany všetkých aktérov predprimárneho vzdelávania v  materskej škole.

 -v súvislosti s deťmi so ŠVVP je potrebné zdôrazniť aj ustanovenie § 108 ods. 1 školského zákona: „ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 9 písm. a)  návrh na prijatie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole – riaditeľovi školy; ak ide o maloleté dieťa, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.“

d/ Dochádzka detí do materskej školy

 

-rodič privádza dieťa do MŠ do 8.00 hod. a prevezme spravidla po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu / odchodu/ a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí / napr. neobmedzil pobyt vonku a pod /. Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ.

 

-učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom . Môžu sa podávať len v akútnych prípadoch /paralen, dithiaden a pod./

 

-neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod.

v deň neprítomnosti. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle

odoberá

 

- najneskôr do 14 pracovných dní oznámi rodič  dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti     

 

-ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia

 

-ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

-rodič je povynný informovať o zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa i v priebehu školského roka. Taktiež je povynný informovať triednu učiteľku o zmene svojho telefónného čísla z dôvodu ochorenia dieťaťa alebo inej nepredvídanej okolnosti.

 

-pri prerušení dochádzky  dieťaťa do materskej školy na dlhšie obdobie je rodič povinný túto skutočnosť písomne oznámiť  riaditeľovi, alebo zástupkyni materskej školy s uvedením  dátumu od kedy do kedy bude mať dieťa prerušenú dochádzku a ak je k prerušeniu dochádzky dieťaťa  zdravotný dôvod, doložiť doklad od lekára. Na základe tejto žiadosti riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy

 

-pri predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania rodič  je povinný písomne oboznámiť riaditeľa, alebo zástupkyňu riaditeľa o tejto skutočnosti a určiť presný dátum ukončenia dochádzky dieťaťa do MŠ. Na základe tejto žiadosti riaditeľ školy vydá rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa v tunajšej materskej škole

 

 

e/ Úhrada poplatkov za dochádzku

-rodičia sú povinní v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ  sumou 6 €  mesačne za dieťa vždy do 10 dňa v mesiaci.

 

f/ Podľa § 28 ods.7 a ods. 8 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 

 - dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 

 - ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je

   poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

 

  - dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

 - dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

   kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

 

 -dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená

   prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v

   týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca len adekvátnu časť určeného príspevku.

 

-ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a) až e) bude príspevok vrátený, alebo zapožičaný na úhradu na ďalší mesiac.

Odpustenie poplatku je potrebné dojednať osobne, alebo telefonicky s vedením školy, najlepšie hneď na začiatku školského roka.

 

  -z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Prašice č.2/2012 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školskej jedálni pri materskej škole môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy. 

       

                                                                                                                                            ČLÁNOK 5.                 

 Vnútorný režim materskej školy

a/   Organizácia tried a vekové zloženie detí:

-materská škola sa člení na triedy. Do triedy sú zaradené deti rovnakého veku . Deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa zaraďujú do samostatnej triedy podľa Školského zákona č. 245/2008 § 28 ods.9.

 

 

  Prízemie :             III.  trieda Včielka :   5  - 6  ročné  deti  

1.      poschodie           I.  trieda Lienka:      3 - 4  ročné  deti

 2.   poschodie:        II.  trieda  Motýlik:   4  -5  ročné  deti

- pri zaradení detí do tried s najvyšším počtom sa riadime podľa § 28 ods. 10 a ods. 15 zákona.

b/   Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

V čase  od 6.30 do 7.00 h. sa  deti schádzajú  v spoločenskej  miestnosti. 

Od 7.00 h.  sa  začína  prevádzka  vo  všetkých triedach  do 16.00 h. 

Od 16.00 do 16.30 h. sa  deti  schádzajú  v spoločenskej  miestnosti.                 

c/   Preberanie  detí :

-dieťa  od  zákonných zástupcov  preberá  učiteľka,  ktorá  zaň  zodpovedá  od  jeho  prevzatia  až  po odovzdanie  zákonnému zástupcovi / inej  splnomocnenej  osobe /  alebo  učiteľke, ktorá  ju  v práci  strieda. Po prevzatí dieťaťa zákonným zástupcom , alebo splnomocnenou osobou, je zaň zodpovedný zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba i vtedy, ak s ním zostáva v triede alebo na školskom dvore, učiteľka už nenesie žiadnu zodpovednosť.

 -preberanie detí  medzi  učiteľkami  v čase  schádzania  a rozchádzania  je  možné  len  písomne  na  základe  aktuálneho  zoznamu  detí  s podpisom  preberajúceho  a odovzdávajúceho  učiteľa. 

-zákonný zástupca preberá svoje dieťa z materskej školy najneskôr do 16.30 hod. V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa , ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov. Upozornenie: Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

- zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy,

 - zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).

-v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

 -na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. 

 -tlačivo o splnomocnení obdrží zákonný zástupca od triednej učiteľky a po jeho vyplnení ho vráti na založenie ako doklad k triednej dokumentácii.

-do  MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovým ochorení , s hnačkami, so zvracaním. so silným kašľom a podobne. 

-zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

Podľa vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. 

 

d/   Denný poriadok: 

-usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku. 

-denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov v triede,  na nástenke v zádverí a na web. stránke MŠ .

 

 ORGÁNIZÁCIA DŇA

   Čas

                        Činnosť         

 

 6.30 – 9.00

      

Otvorenie MŠ, do 7,00 schádzanie detí v III. triede, postupné prichádzanie detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti podľa priania a predstáv detí, priamo a nepriamo usmerňované)

Ranný kruh – spoločné diskutovanie a navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenie

 

9.O0 – 9.30

 

Osobná hygiena, Desiata

 

 

       9.30

 

 

Edukačná aktivita – so zameraním na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno – pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej, atď. oblasti.

 

 

Pobyt vonku – vychádzka do okolia MŠ alebo do prírody, hry na školskom dvore

 

      11.30

Osobná hygiena, Obed

Osobná hygiena, čistenie zubov, Odpočinok

 

14.30- 15.00

Pohybové a relaxačné cvičenie,

Hygiena, Olovrant

 

15.00-16.30

 

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, edukačné aktivity, jazykové chvíľky(frontalne, individuálne) hodnotenie dňa, krúžková činnosť, od  16.00 do 16.30 v III.triede

 

e/  Organizácia  v šatni :

-do  šatne  majú  prístup  zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do 8.00 hod a od 14.30 do 16.30 hod. Pred vstupom do šatne použijú textilné návleky na obuv.

Pri  prezliekaní  a odkladaní  vecí  do  skrinky  vedú  zákonní zástupcovia  v spolupráci  s učiteľkami  deti  k samostatnosti  a poriadkumilovnosti. 

-za  poriadok  v skrinkách zodpovedajú upratovačky a za estetickú  úpravu  šatne  zodpovedajú dve určené učiteľky  a za uzamknutie  vchodu  určený  prevádzkový  pracovník.

-zákonným zástupcom sa odporúča sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o obsah dňa v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení.

f/   Organizácia  v umyvárni :

-všetky  triedy  majú  samostatnú  umyváreň. Každé  dieťa  má  vlastný  hrebeň, uterák, zubnú  kefku,  pohár všetko  označené  svojou  značkou.

  -za  pravidelnú  výmenu  uterákov, čistenie  hrebeňov,  suchú  podlahu  a hygienu  umyvárne  zodpovedá  určený  prevádzkový  zamestnanec.

   -deti  sa  v umyvárni  zdržiavajú  len  za  prítomnosti  učiteľky, ktorá  ich  učí  základným  hygienickým  návykom  a sebaobsluhe. 

  -za  celkovú  organizáciu  pobytu  detí  v umyvárni, uzatvorenie  vody,  spláchnutie  WC  a dodržiavanie  príslušných  hygienických , zdravotných  a bezpečnostných  predpisov  zodpovedajú  učiteľky  príslušnej  triedy.

g/   Organizácia v jedálni: 

Jedlo  sa  deťom  podáva  v jedálni  v  dvoch  etapách :

Prvá  etapa :  Desiata : od 8.30 – 8.50 h.  Obed : od  11.30 - 12.00  h.   Olovrant : 14.30 – 14.50 h.

Druhá  etapa : Desiata : od 8.50 – 9.10 h.   Obed : od 12.00 - 12.30  h. Olovrant : 14.15 – 14.30 h. 

V prvej  etape  jedia  deti  malej  a strednej  triedy  a v druhej  etape   veľká trieda.

 -za  kvalitu a  predpísané  množstvo  stravy, hygienu  a kultúru  stolovania  zodpovedá  vedúca  školskej  jedálne. Ďalej  zabezpečuje  zisťovanie  počtu  stravníkov  a pitný  režim.

 -za  organizáciu  a výchovný  proces  v jedálni  zodpovedajú  učiteľky. 

 -učiteľky  vedú  deti  k osvojovaniu  si  základných  návykov  kultúrneho  stolovania, v   maximálnej  miere  pri  tom  uplatňujú  individuálny  prístup  k deťom. 

  -počas  jedla  učiteľka  deti  nenásilne  usmerňuje, podľa  želania  zákonných zástupcov  aj  prikrmuje. Nenúti  ich  jesť.

  -deti  malej  triedy  používajú  pri  jedle  lyžicu,  deti  strednej  triedy  aj  vidličku  a najstaršia trieda  kompletný  príbor. 

  -učiteľky  sa  pri  jedle  striedajú. Prvé  obedujú  tie, ktoré  majú  popoludňajšiu  službu  a druhé  raňajšiu  službu.

 -individuálne donášanie hotovej stravy pre deti do školskej jedálne je neprípustné s výnimkou diétneho stravovania – v zmysle  vyhlášky MZ SR č. 330/2009 Z. z..

  -poskytovať diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania je možné v súlade s ustanovením vyhlášky MZ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, a to donáškou pripravenej stravy zákonným zástupcom dieťaťa na základe písomného potvrdenia odborného lekára. Spôsob manipulácie s prinesenou stravou je súčasťou prevádzkového poriadku ŠJ.

-ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne potraviny, potraviny obsahujúce škrob atď.)

-školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠ SR. Podľa zákona NR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nehorších predpisov, rodičia sú povinní uhrádzať za dieťa stravu a to vždy k prvému dňu následovného mesiaca. Stravu platia podľa finančného pásma 3. Stravná jednotka pre dieťa v MŠ je nasledovná : desiata – 0,28€, obed – 0,68€, olovrant – 0,23€, spolu: 1,19€. Dospelí: 1,12€. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na stravu 59,62% stravného.             

 

h/  Pobyt   detí   vonku:

 -počas  pobytu  detí  vonku  je  učiteľka  povinná  zabezpečiť  deťom  plnohodnotnú, organizovanú  činnosť,  venuje  deťom  zvýšenú  pozornosť,  dodržiava  požiadavky  bezpečnosti  a ochrany  ich  zdravia  v zmysle  príslušných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a pokynov  riaditeľa  materskej  školy.

-na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor ( plávanie, saunovanie, korčuľovanie ), riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi vo veku od 3 do 4 rokov sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch učiteliek. Počas vychádzky musia mať dve deti vpredu a dve deti vzadu oblečené antireflexné vesty. Počas prechádzania cez cestu – len po prechode pre chodcov musí pani učiteľka použiť stop- terčík. Počas vychádzky po komunikácii chodia deti vždy vpravo.      

 -pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď. 

 i/   Odpočinok :

-počas  popoludňajšieho  oddychu  v spálni  dbá  učiteľka  na  primerané  oblečenie  detí / pyžamo /. Zabezpečí  pravidelné  vetranie  spálne,  ktoré  neohrozí  zdravie  detí . Od  odpočívajúcich  detí  neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré  nepociťujú  potrebu  spánku.

-odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch. 

j/   Organizácia krúžkovej činnosti :

-krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí.  Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikované lektorky, ktoré na začiatku školského roka predložia zástupkyni riaditeľa materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje len v odpoludňajších hodinách, na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. 

k/  Organizácia ostatných aktivít:

- výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe Plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj verejnú dopravu. Riaditeľ písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia. Pre deti, ktoré sa na exkurzii alebo výlete nemôžu zúčastniť, materská škola zabezpečí náhradný program a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou. 

 -všetky podmienky, realizácia a priebeh výletu a exkurzie sú zakotvené v dokumente  „Výlety a exkurzie v materskej škole“, ktorý je súčasťou školskej dokumentácie. 

 - zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom na prezenčnej listine potvrdzuje, že  bol informovaný o organizovaní krúžkovej činnosti, na ktorú svoje dieťa záväzne prihlásil  

- potvrdzuje svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na akciách organizovaných materskou školou v zmysle Plánu práce školy 

- potvrdzuje svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na akciách a poskytnutím informácií o akciách, ktoré sa konajú mimo areálu materskej školy - exkurzie do knižnice, do základnej školy, kina, divadla, na Mestskú políciu, do ZUŠ, na výstavy, do Galérie umenia, školu v prírode

-škola v prírode podľa vyhlášky 305/2008, môže materská škola organizovať školu v prírode a to pre deti od piatich rokov. Výchovno- vzdelávacia činnosť materských škôl sa v škole  v prírode uskutočňuje podľa plánu výchovný- vzdelávacej činnosti a to vzhľadom na poveternostné podmienky prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.

-materská škola pravidelne informuje o dianí v MŠ, o realizovaných akciách a aktivitách aj prostredníctvom fotografií z akcií a aktivít detí na vlastnej webovej stránke www.msprasice. webnode.sk. Zákonný zástupca bol o tejto skutočnosti riadne informovaný a svojim podpisom súhlasí s takouto propagáciou materskej školy. 

 l/  Úsporný režim chodu materskej školy :

-z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľ môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájajú sa tie triedy, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľ rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky. Spájajú sa triedy i počas neprítomnosti učiteliek, z dôvodu chorobnosti alebo školení, a to vtedy, ak je počet detí v triedach nižší ako 12.

m/ Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole :

-študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľa materskej školy.

Zástupkyňa pre MŠ na pokyn riaditeľa školy:

·           poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

·           oboznámi študentky so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

·           zaradí študentky do tried.

n/   Triedny učiteľ:

-podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  o materskej škole triedna učiteľka zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom , ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedna učiteľka pedagogické poradenstvo. Spolupracuje so  všeobecným lekárom pre deti a dorast a príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

-ak je triedna učiteľka neprítomná dlhšie ako 30 dní, riaditeľka ustanoví na jej zastupovanie iného pedagogického zamestnanca. Triedna učiteľka vyhotoví Plán triedneho učiteľa, ktorý je súčasťou triednej dokumentácie a ktorého úlohy plní počas školského roka.

-riaditeľ zriadila pre učiteľky metodické združenie, ako svoj poradný a iniciatívny orgán,( § 6 ods.3, zákona 308/2009 Z. z.),  ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetky učiteľky materskej školy a pani logopedička. Vedením metodického združenia poveril riaditeľ pani učiteľku Ľubicu Psotnú.

-metodické združenie pracuje podľa štatútu MZ a Plánu činnosti, ktorý každoročne schvaľuje riaditeľ. Plán činnosti metodického združenia tvorí súčasť Plánu práce školy.

o/   Register detí :

-register detí je zoznam detí prijatých do materskej školy podľa § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ). Je určený na overovanie dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania a na účel štatistických zisťovaní.

-register detí vedie ZŠ s MŠ v školskom registri detí, je neverejný.

-údaje v registri detí spracováva riaditeľ. Pri práci s registrom detí  je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Materská škola vedie v školskom registri údaje podľa § 158 školského zákona. Riaditeľ školy poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka. Na zber, spracovanie a vedenie osobných údajov uvedených v registri detí podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejňovaním na webovej stránke MŠ , dáva zákonný zástupca dieťaťa po nástupe do MŠ na osobitnom tlačive, ktoré je súčasťou triednej dokumentácie a je spracovaný v zmysle § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.  

p/   Doklad o získanom vzdelaní :

-v súlade s § 16 školského zákona materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie.

-predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 

-dokladom o získanom vzdelaní je v materskej škole Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania . Doklad vydáva materská škola na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

                                                    ČLÁNOK 6.

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

-materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

 -prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

-vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

 -poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 -viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

 -podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

            je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

            neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

            nemá nariadené karanténne opatrenie.

-potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

-skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením  zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

-ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.-

-v prípade výskytu vší dieťa prijímame až po ošetrení špeciálnymi prípravkami, s úplne vyčistenou vlasovou časťou hlavy a po súhlase ošetrujúceho resp. kožného lekára.

-za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov  lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

 -pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, zástupkyňa zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b) na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

d) v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. O škole v prírode,

e) na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

-elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

-podľa vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. 

-podľa zákona č. 87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov sa v priestoroch materskej školy a školského dvora zakazuje fajčiť, porušenie sa trestá podľa zákona.

 -v starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, o ich ochranu pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 aţ 135 a §170 aţ 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa materskej školy. 

 -v prípade úrazu dieťaťa postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

-ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia sa zaeviduje v evidencii školských úrazov. 

-ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na ošetrenie svojim vozidlom, sanitkou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz do evidencie úrazov a znovu kontaktuje rodičov dieťaťa. Zabezpečí odovzdanie lekárskych záznamov o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa. 

-v prípade úrazu ohrozujúceho život dieťaťa učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci a súčasne rodičov dieťaťa ktorýmkoľvek zamestnancom materskej školy, súčasne poskytuje dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež je povinná úraz zaevidovať, lekársku správu odovzdať rodičom. Materská škola eviduje registrované a neregistrované školské úrazy. Evidencia obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu dieťaťa, zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. Záznam spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu dozor nad dieťaťom, ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa alebo zamestnanec poverený riaditeľom. Záznam sa zaeviduje v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni ( 0 až 3), úraz je neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa chýba v škole  na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni, úraz je registrovaný školský úraz.

-škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor nad dieťaťom v čase úrazu., ak to nie je možné záznam spíše triedny učiteľ najneskôr do 7.dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše rodič dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľ školy. K spísaniu záznamu je pozvaný rodič dieťaťa. 

 -zástupkyňa školy je povinná úraz do 7.dní od jeho vzniku zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. 

-záznam o registrovanom úraze dostanú: rodič dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná riaditeľ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

a/ V prípade výskytu vši vlasovej postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

-ak zákonný zástupca dieťaťa zistí u svojho dieťaťa výskyt vši vlasovej, bezodkladne to nahlási triednej učiteľke a zástupkyni MŠ v záujme zamedzenia šírenia pedikulózy. Hromadný výskyt hlási riaditeľ na odbor epidemiológie RÚVZ. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, aj u zdravých členov. Súčasne je nutné zahubiť vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku. 

b/Opatrenia:

-u všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam – podľa návodu na použitie. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť, vyžehliť. Čiapky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyprať, je nutné vystaviť účinkom slnečného žiarenia, postriekať prípravkom Biolit. Matrace, žinenky postriekať Biolitom, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, nepoužívať 3-4 dni. Hrebene, kefy je potrebné ošetriť Biolitom alebo namočiť do roztoku s obsahom chlóru. 

-každý musí používať vlastné predmety osobnej hygieny a zabrániť vzájomnému požičiavaniu. 

-v materskej škole učiteľka pri rannom filtri preventívne kontroluje aj čistotu vlasov dieťaťa (najmä v období zvýšeného výskytu vší). V prípade pozitívneho nálezu učiteľka dieťa izoluje od ostatných do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť vyčistenie vlasovej časti dieťaťa od vší a zárodkov, čo dokladuje potvrdením od pediatra. 

-za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. 

 

ČLÁNOK 7.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

-  zamestnanci MŠ vedú deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a  nezdravých návykov pre život a zdravie. 

-  poskytujeme deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie rôznych aktivít, čím ich vedie k plnohodnotnému životu bez drog.

- v prevencii využívame vhodnú literatúru a preventívne výukové programy, ktoré sú zakomponované v pláne práce školy. 

- primeranou formou informujeme deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka. 

-  zabezpečujeme v celom areáli prísny zákaz fajčenia .

-  uzamykaním budovy MŠ, dbáme o to, aby sa do budovy nedostali nepovolané osoby, čím zabránime možnosti zlých vplyvov na deti 

-  učiteľky sa vzdelávajú na seminároch a školeniach, študujú si potrebnú literatúru .

-   každý zamestnanec má povinnosť hlásiť zástupkyni MŠ podozrenie na šírenie legálnych alebo nelegálnych drog. 

-  povinnosťou školníčky je denne skontrolovať školský dvor, zistiť, či sa v areáli nenachádzajú predmety nasvedčujúce šíreniu alebo užívaniu drog , upovedomiť o tom zástupkyňu pre MŠ. 

-   ak učiteľky zistia poškodenie na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečia jeho odstránenie osobne alebo to oznámia nepedagogickému zamestnancovi. Ten ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne oznámi zástupkyni ako závadu vyžadujúcu opravu odborníkom. 

 -  v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade podozrenia na fyzické alebo psychické týranie či ohrozovanie mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s riaditeľom školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. 

ČLÁNOK 8.

 Ochrana spoločného a osobného majetku

a/ Ochrana spoločného majetku

-vchody do školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy má zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ, školníčka, službukonajúca prevádzková pracovníčka, prípadne zamestnanec ktorý to potvrdil písomne. Ostatné kľúče sú v uzamykateľnej skrinke. Od vonkajších vstupných vchodov majú kľúče aj ostatní zamestnanci, ktorí podpísali hmotnú zodpovednosť. Vedúca školskej jedálne a kuchárky majú samostatný vchod.

 

-v priebehu prevádzky za uzamykanie jednotlivých vchodov zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne.

V budove školy je bez pracovníka školy zakázaný pohyb cudzej osoby. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne.

 

b/ Ochrana osobného majetku

Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené uzamykateľné miesto / šatňa/. Zamestnanci nenosia väčší obnos peňazí, resp. drahé predmety. Kľúče od uvedených miestností majú zamestnanci pri sebe, alebo ukryté. V prípade potreby väčší obnos peňazí si zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť do trezoru u zástupkyne školy. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade nedodržania týchto opatrení pracovníčka preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu.

                 

 

ČLÁNOK 9.

Základné práva a povinnosti rodičov

a/ Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

·           žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona

·           oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

·           byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

·           na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľa materskej školy,

·           vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

b/ Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

·           dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

·           dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

·           informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

·           nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

·           prevziať dieťa v triezvom stave, nesmie byť pod vplyvom omamných látok, drog a alkoholických látok,

·           starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí, taktiež týždenné vymieňanie pyžama.Veci detí, musia byť označené menom, inak pracovníčky neručia za stratu, alebo výmenu.

 .           dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy a školského dvora,

·           ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 14 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľovi oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,

·           pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Prašice č. 2/2012 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Prašice, mesačne na jedno dieťa 6 € . A tiež pravidelne uhrádzať stravu za dieťa a to k prvému dňu v mesiaci.

c/ Napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov:

- počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

 - zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú  žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov a na žiadosť ani jedného zo zákonných zástupcov neposkytnú hodnotiace stanovisko,

- rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,

 - v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, budú  rozvedený rodičia poučení o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať.

ČLÁNOK 10.

 Základné práva a povinnosti zamestnancov

 

-okrem práva a povinnosti uvedených v Školskom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

 

a/ Povinnosti zamestnancov MŠ a ŠJ:

   .           Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.

   .           Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.

   .           Plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác.

   .           Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy.

   .           Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou.

   .           Strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením,

                  zneužitím

   .           Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami organizácie.

   .         Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky.

  .       Opustiť pracovisko počas pracovnej doby možno len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou. Maximálne na 3 hod. Potom žiadať celodenné ošetrenie.

   .       Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy.

   .              Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

   .              Dodržiavať právne predpisy

   .       Na verejnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa osobných     údajov o iných zamestnancoch  a deťoch získaných na pracovisku.      

   

b/Povinnosti pedagogických zamestnancov:

   .             Zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.

   .         Dodržiavať osnovy a program výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle Pedagogicko-    organizačných pokynov MŠ Slovenskej republiky.

   .     Zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.

   .    Tematické plány činnosti vypracovávať najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci.

   .             Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu.

   .             Dbať na bezpečnosť detí.

   .             Dodržiavať režim dňa, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok.

   .        Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, nenechávať deti bez dozoru /ani počas

           spánku/

   .          V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.

   .          Svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej

           výchovy detí

c/ Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

   .               Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.

   .               Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť

                   bezpečnosť, alebo zdravie při práci.      

   .                Dodržiavať určený zákaz fajčenia.

   .                Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

   .                Zverené stroje, nástroje, náradie UP udržiavať v užívateľnom stave a čistote.

   .                Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy     

                    úrazov.

   .                Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne  

                    uložené.

   .                Šetriť vodou a elektrickou energiou.

 

d/ Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

   .                Zamestnanec zodpovedá organizácii za škodu ktorú spôsobil porušením      povinností pri plnení pracovných úloh.

   .                       Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov,   OPP a iných   predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie.

 

-pracovný čas zamestnancov MŠ je od 6,00 do 16,45 hod. Začiatok a koniec pracovného času sú pracovníčky povinné zaznamenávať v knihe dochádzky chronologicky. Na pracovisko nastupovať včas podľa harmonogramu práce. Opustenie pracoviska počas pracovnej doby zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného.

Hlavnú službu vykonáva ten prevádzkový zamestnanec, ktorý pracuje do 16,45 hod.

Rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov dopĺňa harmonogram práce.

Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydaného MŠ SR, Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy platného od januára 2008 Zákonníka práce , Prevádzkového poriadku materskej školy.

 

ČLÁNOK 11.

 

Práva zriaďovateľa

 

. Schvaľuje kriteria prijímania a zápis detí do MŠ

 

. Schvaľuje čas prevádzky v MŠ

 

. Schvaľuje asistenta učiteľa pre dieťa v MŠ

 

 .Schvaľuje navýšenie čiastočnej úhrady nákladov za MŠ

 

. Schvaľuje prerušenie prevádzky v MŠ a to počas prázdnin

 

-Schvaľuje plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

 

 

 

ČLÁNOK 12

 

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

·           Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·           Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·           Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

·           Zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

·           Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

·           Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,

·           Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

·           Všeobecne záväzným nariadením obce Prašice č.2/2012 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach,

·Metodikou predprimárneho vzdelávania, vydaného ŠPÚ 2011, ISBN 978-80-968777-3-7

·           Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení .

 Školský poriadok je záväzný pre všetkých   zamestnancov materskej školy, deti a ich zákonných zástupcov . V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľ materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Zrušovacie ustanovenie: 

Zrušuje sa platnosť  predchádzajúceho Školského poriadku vydaného dňa  01.09.2015 

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade a pracovnej porade: 24.8.2016

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený radou školy:.................................................

                                                                                                        

Školský poriadok materskej školy nadobúda účinnosť od : 01.09.2016